آرمان خود ساختن

نمایه غزال در علم با ارزش

غزال
نام کاربریغزال
نام0
نام خانوادگی0
نام محل زندگی0
سن0

سن شروع نماز
سن مطالعه قران
تعداد ایات خوانده
تعداد ایات مطالعه روزانه
ایات مورد علاقه

آمار فعالیت

قدردانی از مطالب 0
گفتگو ارسالی 0
تعداد گفتگو مورد قدردانی
قدردانی از گفتگوها
بازدید از گفتگوهایش

زمان و کلمات علمی
زمان حضور دقیقه حضور
دانشنامه 0
زمان نوشتن علم
سرعت نوشتن
تعداد کلمات نوشتن

ادب و اخلاق کار گفتگوها
واژه انسانی
واژه ادب
واژه تقدیر

1

آرمان خود ساختن غزال عزیز و محترم

سوابق تحصیلی
اول دبستان
دوم دبستان
سوم دبستان
چهارم دبستان
پنجم دبستان
ششم دبستان
هفتم دبستان
نهم دبستان
دهم دبیرستان
یازده دبیرستان
دوازه دبیرستان
دانشگاه

بالاتر نمرات درسی
علایق علمی
مهارت های خود کسب کرده
طرح هالی علمی ساخته شده
تعداد کل طرح ها
معرفی عنوان های طرح ها
تصاویر طرح ها
تاریخ ساخت طرح ها
نمره کاربران عالم با ارزش به طرح ها