آرمان خود ساختن

نمایه Jalal.k005 در علم با ارزش

Jalal.k005
نام کاربریJalal.k005
نام0
نام خانوادگی0
نام محل زندگی0
سن0

سن شروع نماز
سن مطالعه قران
تعداد ایات خوانده
تعداد ایات مطالعه روزانه
ایات مورد علاقه

آمار فعالیت

قدردانی از مطالب 0
گفتگو ارسالی 0
تعداد گفتگو مورد قدردانی
قدردانی از گفتگوها
بازدید از گفتگوهایش

زمان و کلمات علمی
زمان حضور دقیقه حضور
دانشنامه 0
زمان نوشتن علم
سرعت نوشتن
تعداد کلمات نوشتن

ادب و اخلاق کار گفتگوها
واژه انسانی
واژه ادب
واژه تقدیر

8

آرمان خود ساختن Jalal.k005 عزیز و محترم

سوابق تحصیلی
اول دبستان
دوم دبستان
سوم دبستان
چهارم دبستان
پنجم دبستان
ششم دبستان
هفتم دبستان
نهم دبستان
دهم دبیرستان
یازده دبیرستان
دوازه دبیرستان
دانشگاه

بالاتر نمرات درسی
علایق علمی
مهارت های خود کسب کرده
طرح هالی علمی ساخته شده
تعداد کل طرح ها
معرفی عنوان های طرح ها
تصاویر طرح ها
تاریخ ساخت طرح ها
نمره کاربران عالم با ارزش به طرح ها