آرمان خود ساختن

ابرصوت

به سرعت 6174 کیلومتر تا 12350 کیلومتر در ساعت (5 تا 10 ماخ) را ابر صوت یا هایپر سونیک میگوین. که امروزه موشک ها بالستیک و ... بسیار پیشرفته از ان استفاده میکن ومی توانن به ان برسن.

ابرصوت در علم با ارزش

در مطالب:
در گفتگوهای مطلب: