آرمان خود ساختن

تغییر فصل

زمین در مدار خود در حال چرخش به دور خورشید است! و این چرخش 365 روز طول میکشد! اما زمین به حالت 90 درجه یا 0 درجه نسبت به خورشید نیست! بلکه در مدار خود کمی کج است و زاویه ان 23.4 درجه است. همین کجی در طول چرخش زمین به دور خورشید،یک بار به سمت خورشید است!(شروع فصل تابستان) و یک بار جهت عکس خورشید می افتد(شروع فصل زمستان). دو بار نیز زاویه کجی ان مایل یا برعکس سمت خورشید نیست(دو فصل پاییز و بهار). توضیحات بیشتر اینجا elmbaarzesh.ir/Matlab.php?id=64

تغییر فصل در علم با ارزش

در مطالب:
در گفتگوهای مطلب: