آرمان خود ساختن

ماهیت

ماهیت،به زبان ساده،ریشه و اصل یک چیز است! مثلا ماهی ها بدون اب نمی توانند زندگی کنند! چون اصل و ریشه اشون اینطوری! اینطور ساخته شده اند.ماهیت ها قابل تغییر نیستن! بلکه خداد دادی هستن! مثل نیاز انسان به غذا! نیاز انسان به خدا! . کسی بخواهد انها را تغییر دهد! قطعا فقط به خودش صدمه میزند.

ماهیت در علم با ارزش

در مطالب:
در گفتگوهای مطلب: